VB-2111 VB-3211 VB-32221 2018-11-10T16:50:55+08:00

Project Description

OMRON VB-2111 VB-3211 VB-32221  in  stock

開關盒狀 有凸緣

338_lu_1_3

無凸緣

338_lu_1_4

致動器的種類* 導管口 型號 型號
滾輪柱塞型
(滾輪直徑:φ6.8)

338_lu_1_1
側面
2處
VB-2211 VB-2241
VB-3211 VB-3241
VB-4211 VB-4241
VB-5211 VB-5241
VB-6211 VB-6241
4處 VB-2221 VB-2251
VB-3221 VB-3251
VB-4221 VB-4251
VB-5221 VB-5251
VB-6221 VB-6251
斜面柱塞型

338_lu_1_2
側面
2處
VB-2111 VB-2141
VB-3111 VB-3141
VB-4111 VB-4141
VB-5111 VB-5141
VB-6111 ――
4處 VB-2121 VB-2151
VB-3121 VB-3151
VB-4121 VB-4151
VB-5121 ――
VB-6121 ――

註1. 除上表的種類以外,另備有微小負載(0.1A)類型。此款型號最後一碼為A。
〈例〉VB-2211型→VB-2211A型
2. 可使用SC接頭。
3. 另外亦有含接地端子類型。此款型號最後一碼為E。
〈例〉VB-3211型→VB-3211E型
*請注意致動器為一體套裝,無法單獨更換。

更換用開關模組

額定 型號
一般型 VB-S101N

If  you  want to buy it,sent an inquiry to us

GET A QUOTE